തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പിരപ്പൻകോടുള്ള കാവിയാട്ട് കോളേജ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷനിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] ലേക്ക് അയക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here