കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തൽക്കാലിക കോടതികളിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ്. അപേക്ഷകർക്ക് തത്തുല്യ തസ്തികയിലോ ഉയർന്ന തസ്തികകളിലോ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിൽ അഞ്ചുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 60 വയസ്സ്. പ്രായം യോഗ്യത പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ [email protected] എന്ന ഈ മെയിൽ അയക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0474-2793491 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 22.

Leave a Reply