പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയിൽ 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ, റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയുടെ മൂന്ന് ഒഴിവുകളും റിസർച്ച് അസ്സോസിയേറ്റിൻറെ ഒരു ഒഴിവുമാണുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും www.pondiuni.edu.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

Leave a Reply