ഇന്ന്വേവേച്ചർ സോഫ്റ്റ്‌വെർ ലാബ്സിൽ ജാവയിൽ സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെർ ഡെവലപ്പർ എൻജിനീയർമാരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നാലു മുതൽ ആറു വർഷം വരെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് അവസരം. രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. വെബ്ബ് 2.0 എച്ച്ടിഎംഎൽ 5, എം വി സി ഫ്രെയിംവർക്ക്,  റൂബി, പൈത്തൺ, റിയാക്ട് തുടങ്ങിയവയിൽ നല്ല ധാരണ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ആശയവിനിമയശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. താല്പര്യമുള്ളവർ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 15.

Leave a Reply