നീലേശ്വരം നഗരസഭയുടെ  ചാത്തമത്തുള്ള ശിശു മന്ദിരത്തില്‍ സഹായിയുടെ ഒഴിവുണ്ട്.  കൂടിക്കാഴ്ച സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് രാവിലെ 11 ന് നീലേശ്വരം നഗരസഭാ അനക്‌സ് ഹാളില്‍. ഏഴാംതരത്തില്‍ കുറായാത്ത യോഗ്യതയും കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതില്‍  താത്പര്യവും പരിചയവുമുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം.  നീലേശ്വരം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ട്.

Leave a Reply