കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഫിനാൻസ് മാനേജറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9539000514 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply