കൊല്ലം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജൂനിയർ റസിഡന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് എട്ട് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.gmckollam.edu.in.    

Leave a Reply