കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫുഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് പർച്ചേസ് മാനേജർ, മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷ 9895168916എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക.

Leave a Reply