മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദ ഫാർമസി യിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ മുൻപരിചയമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് റപ്റസൻേറററീവ്, സെയിൽസ് റപ്റസൻേറററീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9562096000 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply