ഹോമിയാപതിക് മെഡിസിൻ കമ്പനിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, സെയിൽസ് റെപ്രസൻററ്റീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9446482096, 9447721550.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here