കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻറെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിൻറെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8078228798 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply