കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാർ സോപ്പ്, വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കെമിക്കലിസ്റ്റിൻറെയും മാനേജരുടെയും ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9544989815 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply