കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നാറാത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, സെയിൽസ് മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9020150222 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply