തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കേച്ചേരിയിൽഉള്ള ഡാറ്റാ പ്രസ്സിലേക്ക് ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 6238056241 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply