കെഎൽഎഫ് നിർമ്മൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയത് നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04802826704 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply