കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻറെ ഇൻഷുറൻസ് ഡിവിഷനിലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജർ, ഗ്രേഡ് ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 30 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9946455082 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply