ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കും 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പുരുഷ-വനിതാ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമാരെയും ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറുമാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8075220836 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply