തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തി യിലുള്ള നിർവാണ ആയുർവേദ വെൽനസ് സെൻററിലേക്ക് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും ഓഫീസ് ഇൻ ചാർജിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9496006682 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply