തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഫർണിച്ചർ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഹെഡ് കാർപെൻഡർ, കാർപെൻഡർ, സോഫ തയ്യൽക്കാരൻ, സെക്യൂരിറ്റി, അക്കൗണ്ടൻറ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7559066655 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply