തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിച്ചൻ പ്രൊടക്റ്റുകൾ വീടുകളിലെത്തിയ്ക്കുന്നതിന് ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9207011832 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply