തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മലയം വിഷൻ പോയിൻറ് ഒപ്ടിക്കൽസിലേക്ക് ഒപ്ടോമെട്രിസ്റ്റ്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8289938075 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply