തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നന്മ മെഡിക്കൽസ് ലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെയും സെയിൽസ്മാനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447133320 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply