തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്റ്റിച്ചിങ് സെൻററിൽ ടെയിലർ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04702631111 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

Leave a Reply