കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9846948893 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply