കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടിവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 97441 46605, 97441 46417.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here