പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തോട്ടത്തിൽ ചിറ്റ്സിൻറെ പാലക്കാട് ശാഖയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0491 2971883 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply