തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുഷ്കരം ആയുർ പ്രോഡക്ടിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9446237777 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply