തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എച് കെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് എഞ്ചിനീയര ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9526108232 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply