എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സൂപർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0484 2523201 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply