തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മലബാർ നിധി ലിമിറ്റേഡിലേക്ക് സ്റ്റാഫ്‌നെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8590708261 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply