പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പാക്കിംഗ് സെക്ഷൻലേക്ക് ഹെൽപ്പർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7025302873 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply