റോസിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, വെൽഡർ, എ.സി. മെക്കാനിക്, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമു ണ്ട്. ഫോൺ: 8129805083.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here