തലശ്ശേരിയിലുള്ള ഡോ. താജ് ലേസർ സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് മാനേജർ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെ യിലിൽ അയക്കുക. ഫോൺ: 9846441789, 9744444789.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here