ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് പോർട്ടൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9048844549 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here