ഡ്രോയിങ്, ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ് എന്നിവയറി യാവുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയക്കുക. ഫോൺ: 9778227621,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here