ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കേബിൾ ടി.വി, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9142420161, 9605559469.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here