നഗരത്തിൽ ഉടൻ ആരം ഭിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോജക്ടിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 8086681933, 9188356101.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here