തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാനേജർ, ഏജൻസി ഓർഗനെസർ, മാനേജർ ട്രെയിനി എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 94001 89329, 7736903952.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here