• ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇന്നവേറ്റിവ് ആശയങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് വൈഗ – അഗ്രിഹാക്ക് 2023 ഹാക്കത്തോൺ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ കോളേജ്, സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്, ഓപ്പൺ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.
ഹാക്കത്തോണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 12 ആണ്.

പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി www.vaigaagrihack.in സന്ദർശിച്ച് ടീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 3 മുതൽ 5 പേർ വരെയടങ്ങുന്ന ടീമിന് പങ്കെടുക്കാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അനുയോജ്യമായ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, അനുസൃതമായതും യോഗ്യമായതുമായ പരിഹാരം (solution) സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം.
ഫെബ്രുവരി 12 നകം, സൊല്യൂഷനുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച 30 ടീമുകളെ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജൂറി തിരഞ്ഞെടുക്കും.

ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ഹാക്കത്തോണിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടീമുകൾ മത്സരിക്കും. മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് അവർ നിർദ്ദേശിച്ച സൊല്യൂഷനുകളുടെ ‘പ്രവർത്തന രൂപം’ ( Software / Hardware) ഹാക്കത്തോൺ വേദിയിൽ നിർമ്മിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

മികച്ച ആശയങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾക്കും സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും പുറമെ ഇന്നവേറ്റീവ് ആശയങ്ങളെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുവാനുള്ള സഹായവും വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: www.vaigaagrihack.in