ഉള്ള്യരിയിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഹൗസ്കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാവൂ. ഫോൺ: – 8304827203.

Leave a Reply