കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇലക്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ കീപ്പറെ ആ വശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9847496767, 7034816669.

Leave a Reply