കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബുള്ളറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9072355558.

Leave a Reply