മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ, രി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപ നങ്ങളിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9847343337, 9847343308.

Leave a Reply