വയനാട് ജില്ലയിലെ പരസ്യ കമ്പനിയിലേക്കും ഡോർ നിർമാണ കമ്പനിയിലേക്കും മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്, സൂപ്പർവൈസർ, ഇ. ആർ.പി. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ 8606562020, 8943082020.

Leave a Reply