വൈറ്റിലയിലെ ഐ പേയ്മെൻറ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9786595001.

Leave a Reply