കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബിൽഡിങ് പ്രാജക്ടിലേക്ക് സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9744204952.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here