തിരുവനതപുരം ജില്ലയിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെയും ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിലെയും ഓൺലൈൻ വർക്കുകൾ അറിയാവുന്ന ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9633118818, 0471 2473606

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here