അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് ഫീൽഡ് ഓഫിസർ, മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0484 3503170.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here