കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചെർക്കളയിലുള്ള സൈനബ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് എജുക്കേഷനിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസറെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9747137514.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here