തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഷൊർണൂർ റോഡിലുള്ള മംഗ ളകർമ നിധി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9562574000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here